Dereito de familia | Información útil para todos.

Como recoñecer incapacitado

Como declarar incompetente "O procedemento" é bastante longo. 1. Acudir ao xulgado. 2. Exame psiquiátrico (hospitalizado ou ambulatorio) 3. Adopción dunha decisión xudicial (recoñecemento de incapacitado ou negativa a declarar incapacitado) En xeral ...

Que é UFK?

Que é UFC? Esta é unha especie do Tesouro Federal (Tesouro de Rusia), un órgano executivo federal (servizo federal) que, de acordo coa lexislación da Federación Rusa, realiza funcións de aplicación da lei para garantir a execución do orzamento federal, efectivo ...